Wytyczne dla Autorów

Teksty należy nadsyłać do sekretarz redakcji dr Kamili Słupskiej, na adres mailowy: psnova@amu.edu.pl

lub drogą pocztową na adres redakcji czasopisma: 

„Pedagogika Społeczna Nova”, ul. Szamarzewskiego 89, 60-568 Poznań  

Redakcja prosi o nadsyłanie artykułów naukowych spełniających następujące wymagania:

 • tekst: czcionka Times New Roman, rozmiar 12, interlinia 1,5
 • przypisy dolne: czcionka Times New Roman, rozmiar 10, interlinia 1,0
 • tekst wyjustowany, bez dzielenia słów
 • strony numerowane w prawym dolnym rogu cyframi arabskimi
 • bibliografia obejmująca wykorzystane w artykule źródła
 • objętość: do 40 000 znaków (1 arkusz wydawniczy)

Do tekstu należy załączyć w j. polskim oraz j. angielskim: abstrakt (700-1200 znaków) oraz słowa kluczowe (3-5). 

Prosimy również o podanie numeru ORCID oraz afiliacji autora, a także przetłumaczenie na język angielski tytułu artykułu.

Ponadto należy stosować przypisy dolne o ciągłym systemie numeracji w całym tekście. 

Opisy bibliograficzne zamieszczane w przypisach dolnych powinny być przygotowane według następującego wzoru: 

 • monografie:

np. J. Bruner, Kultura edukacji, przekł. T. Brzostowska-Tereszkiewicz, Kraków 2006.

 • artykuły opublikowane w czasopismach: 

np. K. Segiet, On local communities and human societies in times of globalisation – a pedagogical perspective, “Kultura – Społeczeństwo – Edukacja” 2020, nr 1(17). 

 • teksty zamieszczone w wydawnictwach ciągłych o charakterze wydawnictw zbiorowych: zapis identyczny jak artykułu zawartego w czasopiśmie
 • teksty zawarte w pracach zbiorowych: 

np. A. Cybal-Michalska, Edukacja przez dzieło literackie jako recepcja doświadczeń społecznych, [w:] K. Segiet, K. Słupska (red.), Książka w życiu człowieka – w poszukiwaniu (u)traconej wartości, Poznań 2017.

 • źródła internetowe: 

np. D. Olczak, Mamy dla wolontariuszy ciekawe zadania, https://publicystyka.ngo.pl/ mamy-dla-wolontariuszy-ciekawe-zadania [dostęp: 16.02.2021].

W sytuacjach powtórzeń źródeł w przypisach należy stosować skróty łacińskie, takie jak: ibidem, op. cit., eadem, itp.