Zasady etyki publikacyjnej

Zasady etyki publikacyjnej zostały opracowane zgodnie z wymogami Committee on Publication Ethics.

Zachowując najwyższe standardy wydawnicze, rada naukowa czasopisma „Pedagogika Społeczna Nova” ustanawia następujące zasady w kwestii etyki publikacyjnej:

ZASADY ODNOSZĄCE SIĘ DO REDAKCJI

 • Redakcja decyduje o wstępnej kwalifikacji artykułu, biorąc pod uwagę zgodność jego treści z profilem czasopisma.
 • Redakcja dba o przestrzeganie norm etycznych, zgodnie z przyjętymi standardami (równouprawnienie, przeciwdziałanie dyskryminacji, ocena tekstów pod względem merytorycznym).
 • Redakcja przestrzega zasad poufności (ochrona danych autorów, recenzentów i członków rady redakcyjnej).
 • Redakcja dba o realizację procesu recenzenckiego zgodnie z normami prawnymi, odnoszącymi się do kwestii praw autorskich.
 • Redakcja zobowiązuje się do zachowania zasady wolności akademickiej.
 • Redakcja kieruje artykuły do recenzji. Spoczywa na niej obowiązek wyznaczenia recenzentów, którzy nie wchodzą w konflikt interesów z autorem/ autorami przygotowanego tekstu.
 • Przyjęte do recenzji artykuły przechodzą tę samą procedurę podwójnej ślepej recenzji.
 • Redakcja dba o rzetelność naukową publikowanych prac. W przypadku podejrzeń o stosowanie nieuczciwych praktyk (zjawisko plagiatu, fałszowanie wyników badań) podejmuje odpowiednie kroki, zgodnie z zasadami określonymi przez Committee on Publication Ethics (COPE).

ZASADY ODNOSZĄCE SIĘ DO RECENZENTÓW

 • Recenzent przestrzega zasady poufności.
 • Recenzent dokonuje oceny tekstu pod względem merytorycznym i/lub metodologicznym. Recenzje powinny mieć charakter obiektywny.
 • Recenzent zobowiązuje się do sporządzenia recenzji w wyznaczonym terminie, zgodnie z wzorem arkusza recenzenckiego wskazanego przez redakcję czasopisma.
 • Recenzent jest zobligowany do rezygnacji z recenzowania artykułu, gdy zachodzi podejrzenie możliwego konfliktu pomiędzy nim a autorem/ autorami artykułu, wynikającego ze współpracy, konkurencji lub innych relacji osobistych lub zawodowych. 
 • Recenzent zobowiązuje się do zgłaszania redakcji podejrzenia o plagiat.
 • Lista recenzentów jest publikowana na stronie internetowej czasopisma raz w roku.

ZASADY ODNOSZĄCE SIĘ DO AUTORÓW

 • Autorzy są zobligowani do przygotowania tekstów zgodnie z zasadami rzetelności naukowej.
 • Autorzy dostarczają do publikacji własne, oryginalne teksty, niepublikowane i niezgłoszone do publikacji innym redakcjom.
 • Autorzy są zobowiązani do podania afiliacji.
 • Autorzy zamieszczają w tekstach informacje o źródłach, zgodnie z przyjętymi przez redakcję wymogami edytorskimi.
 • Autorzy są zobligowani do akceptacji procedury recenzenckiej oraz odniesienia się do uwag recenzentów.
 • W przypadku artykułów wieloautorskich, autorzy są zobowiązani do dostarczenia redakcji informacji o tym, który z autorów jest odpowiedzialny za przygotowanie jakiej części tekstu.
 • Autorzy wyrażają zgodę na publikację tekstu w formie drukowanej i elektronicznej.
 • Autorzy są zobligowani do akceptacji polityki zero tolerancji wobec zjawiska plagiatu i fałszowania wyników badań, stosowanej przez czasopismo.

Ponieważ czasopismo dopiero debiutuje na rynku wydawniczym, obecnie nie figuruje jeszcze w Wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, lecz w stosownym czasie zostaną podjęte odpowiednie działania prowadzące do jego ujęcia w tym wykazie.